"Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach,
pożyczamy ją od naszych dzieci.”

 

Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry

Deklaracje Środowiskowe III typu (EPD)

Klucz do sukcesu w zakresie osiągania neutralności klimatycznej

W Cemex zdajemy sobie sprawę z wyzwań, z którymi mierzy się dziś cały świat.

Nasze aktywności wiążemy z odpowiedzialnością społeczną oraz działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jako odpowiedzialny, globalny dostawca rozwiązań dla sektora budowlanego byliśmy i jesteśmy w pełni świadomi konieczności redukcji emisyjności naszych procesów produkcyjnych.

Równolegle z dostarczaniem Państwu szerokiej palety produktów i usług Cemex Polska realizuje przyjętą przez firmę strategię na rzecz ochrony i przeciwdziałania zmianom klimatu  Future in Action. Celem naszych działań jest ograniczenie emisji CO2 w zakładach Cemex w Europie o co najmniej 55% do 2030 roku (w porównaniu do roku 1990) i pełnej neutralności klimatycznej w 2050 roku.

Vertua
 
accreditations

Odziaływanie na środowisko

Wszyscy jesteśmy świadomi konieczności zmian i redukcji emisji CO2.

 

Nasi klienci są coraz bardziej świadomi potrzeby zmian! Najlepszym dowodem na współudział naszych klientów w procesie osiągania neutralności klimatycznej jest rosnąca sprzedaż cementów o obniżonej emisyjności. 


W 2022 r. sprzedaliśmy ich o 32% więcej w porównaniu z 2021 r. i o 59% więcej w stosunku do 2020 r. 


Kluczowy w angażowaniu klientów jest fakt, że wsłuchujemy się w ich potrzeby i dajemy im wartościowe rozwiązania, których jakość potwierdzają niezależne instytucje, np. Instytut Techniki Budowlanej (ITB), jak jest w przypadku Deklaracji Środowiskowych III typu (EPD).

Wszystkie grupy cementów produkowanych w naszych zakładach w Chełmie, Gdyni i Rudnikach przeszły certyfikację i uzyskały Deklaracje Środowiskowe III typu (EPD).  

Optymalizacja procesów produkcyjnych: wykorzystanie surowców zdekarbonizowanych, zwiększenie efektywności cieplnej i energetycznej.

 

Podstawą funkcjonowania Cemex jest model gospodarki o obiegu zamkniętym. Nasza produkcja oparta jest na ponad 90%  substytucji paliw kopalnych w największych zakładach. 


Dużą rolę w ograniczaniu emisji CO2 odgrywają cementy o niższej zawartości klinkieru, które gwarantują wysoką jakość przy równoczesnym istotnym zmniejszeniu śladu węglowego. 


Kluczem do sukcesu w zakresie osiągania neutralności klimatycznej na szeroką skalę jest rozwój i współpraca, dlatego wdrażamy innowacyjne rozwiązania oraz planujemy między innymi uruchomienie instalacji wychwytującej i magazynującej dwutlenek węgla z atmosfery - carbon capture and storage (CCS) and carbon capture and utilisation (CCU). 

 

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym jest podstawą modelu funkcjonowania firmy Cemex.
 • Paliwa alternatywne sposobem na kryzys ekologiczny.
 • Energia odnawialna, paliwa alternatywne, biomasa podstawą niskoemisyjnego modelu produkcji w zakładach  Cemex.
 • Wychwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla - milowy krok do neutralności klimatycznej.

Deklaracja Środowiskowa III typu (EPD) potwierdzeniem wpływu na środowisko

Certyfikaty i Deklaracje Środowiskowe III typu (EPD) rzetelna informacja o emisyjności procesów i produktów.

 

Deklaracja Środowiskowa III typu (EPD - Environmental Product Declaration) to ważny dokument, który jest świadectwem oceny oddziaływania produktu na środowisko naturalne w poszczególnych etapach jego wytwarzania i w całym jego „cyklu życia". Umożliwia porównanie profilu środowiskowego konkretnego wyrobu.

 

Wystawione certyfikaty i deklaracje są zweryfikowane przez właściwy, niezależny notyfikowany instytut, w Polsce - Instytut Techniki Budowlanej (ITB), a zawarte w nich informacje są dodatkowo sprawdzone i potwierdzone pod względem poprawności zawartych w nich danych przez zewnętrznego audytora zgodnie z ISO 14025.

Strategiczne zmiany w produkcji cementu

Emisja CO2 pod ścisłą kontrolą

 

Proces certyfikacji produktów oraz wystawienie Deklaracji Środowiskowej III typu (EPD) może przygotować jedynie akredytowana jednostka certyfikująca.
 

Deklaracje Środowiskowe III typu (EPD) uzyskane przez Cemex Polska zostały wystawione przez ITB w oparciu o normę EN 15804 oraz zostały zweryfikowane przez zewnętrznego audytora zgodnie z ISO 14025.

 

Dokumenty EPD, które może sprawdzić nasz klient zawierają informacje, dotyczące oddziaływania naszych cementów na środowisko oraz dokładną wielkość emisji CO2. Poszczególne procesy produkcji zostały przeanalizowane przez niezależny organ zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zalety certyfikacji i Deklaracji Środowiskowych III typu (EPD)

 

 

Korzyści dla każdego

Posiadanie Deklaracji Środowiskowych III typu, ma istotne znaczenie zarówno dla producenta jak również odbiorcy produktu oraz wszystkich uczestniczących w procesie korzystania z wyrobu - od architekta, poprzez producenta, inwestora, dewelopera i wykonawcę, aż do użytkownika końcowego.  

Korzyści dla producenta
z certyfikacji EPD

 

Klienci otrzymują rzetelne informacje o produktach oraz ich emisyjności COpotwierdzone certyfikatem i deklaracją.

 

Dogłębna analiza procesów produkcyjnych cementu i uzyskane wyniki wpływają na optymalizowanie doboru surowców i wykorzystywanie uzyskanych informacji do ochrony zasobów.

 

Uzyskana certyfikacja zwiększa świadomość, jak bardzo producent ma realny wpływ na ograniczanie emisji CO2 oraz oddziaływanie na środowisko w całym cyklu życia produktu.

 

Produkty certyfikowane potwierdzają przewagę konkurencyjną firmy na rynku.

 

 

CO2

Korzyści dla klienta
wybierającego produkty z certyfatami EPD

 

Korzystanie z certyfikowanych cementów przez naszych klientów, to możliwość dokonania świadomego zakupu materiałów budowlanych oraz uzyskanie informacji o ich parametrach technicznych. 

 

Informacje zawarte w treści deklaracji umożliwiają uzyskanie i potwierdzonej przez zewnętrzną jednostkę (ITB), informacji o emisyjności CO2. Dzięki temu producent może policzyć ślad węglowy dla swoich produktów, a inwestor przeprowadzić ocenę cyklu życia budynku, projektowanie pod kątem wpływu na środowisko, trwałości i zdolności adaptacyjnych.

 

Zwiększają realne szanse na udział w inwestycjach ubiegających się o uzyskanie "zielonych certyfikatów", takich jak BREAM, LEED, DGNB. Certyfikaty III typu (EPD) pozwalają na uzyskanie dodatkowych punktów w procesie "zielonej certyfikacji". 

 

 • Pomagają redukować negatywny wpływ budynków na środowisko - są niezastąpione w budownictwie ekologicznym.
 • Wpływają na pozytywny wizerunek marki danej firmy, która korzysta z certyfikowanych produktów.
 • Pozwalają wyróżnić się na tle konkurencji i wspierać zrównoważone budownictwo. 
 • Umożliwiają wprowadzenie i zwiększenie sprzedaży linii produktów niskoemisyjnych.

Certyfikacja cementów Cemex Polska

Czy kupowane przez Ciebie cementy mają certyfikację środowiskową?

Dokładnie wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów i dajemy im wartościowe rozwiązania, których jakość potwierdzają niezależne instytucje, jak np. Instytut Techniki Budowlanej (ITB), co widać w przypadku deklaracji środowiskowych EPD. 

 • Cemex Polska uzyskał certyfikaty EPD dla wszystkich produkowanych cementów. Cementy odznaczają się zmniejszoną emisyjnością i na przykład cement hutniczy Vertua® Ultra CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA posiada niższą emisję CO2 o 54% w porównaniu do CEM I 42,5. Emisja netto tego cementu to 231 kg CO2/tonę, emisja brutto 305 kg CO2/tonę.
 • Niskoemisyjny cement CEM II/C-M (W-LL) 32,5 R z cementowni Cemex Rudniki to cement o obniżonej emisji CO2 o 34% w stosunku do CEM I 42,5. Emisja netto tego cementu to 332 kg CO2/tonę, emisja brutto 439 kg CO2/tonę.
 • CEM II/B-M (S-V) 42,5 R to cement o obniżonej emisji CO2 o 26% w porównaniu do CEM I 42,5. Emisja netto tego cementu to 381 kg CO2

 

 • CEM II/B-S 42,5 N - NA - cement o obniżonej emisji CO2 o 34% w porównaniu do CEM I 42,5. Emisja netto tego cementu to 327 kg CO2/tonę, emisja brutto 436 kg CO2/tonę.
 • CEM II/A-V 52,5 R - NA wyróżnia się emisyjnością obniżoną aż o 12% w stosunku do grupy cementów  CEM I.  Emisja netto tego cementu to 449 kg CO2/tonę, emisja brutto 581 kg CO2/tonę.  
 • CEM II/A-LL 42,5 R - NA - cement o obniżonej emisji CO2 o 10% w porównaniu do CEM I 42,5. Emisja netto tego cementu to 447 kg CO2/tonę, emisja brutto 597 kg CO2/tonę.
 • Grupa cementów CEM I 42,5 - emisja netto tej grupy cementów to 508 kg CO2/tonę, emisja brutto 664 kg CO2/tonę.
 • Grupa cementów CEM I 52,5 - emisja netto tej grupy cementów to 511 kg CO2/tonę, emisja brutto 668 kg CO2/tonę.

Certyfikowne produkty

Cement hutniczy CEM III/A 42,5 N - LH/HSR/NA, produkowany w Cementowi Cemex Rudniki wykazuje się emisyjnością aż o 54% niższą w stosunku do referencyjnego cementu CEM I 42,5. Specjalna kompozycja surowcowa produktu zapewnia stabilność właściwości oraz możliwie najniższy wpływ na środowisko. Produkt wykazuje unikalne właściwości odpowiednie dla dedykowanych aplikacji w segmencie infrastrukturalnym, budownictwa specjalistycznego czy też produkcji betonu towarowego. Niski poziom emisji cementu został potwierdzony Świadectwem Deklaracji Środowiskowej III typu (EPD). Emisja netto CO2 na 1 tonę cementu CEM III/A 42,5 N - LH/HSR/NA – wynosi 231 kg CO2/tonę cementu (emisja brutto = 305 kg CO2/tonę cementu).

Cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/C-M (W-LL) 32,5 R z cementowni Cemex Rudniki to cement o obniżonej emisji CO2 o 34% w stosunku do CEM I 42,5. Jego parametry pozwalają na wykorzystanie go do wykonywania podbudów i stabilizacji w budownictwie komunikacyjnym oraz betonów do specjalnych robót geotechnicznych, jak również produkcji betonu towarowego. Dzięki połączeniu w składzie cementu klinkieru portlandzkiego oraz wysokiej jakości składników głównych nieklinkierowych posiada on szereg właściwości istotnych dla zamierzonych zastosowań.

Charakteryzuje się emisją netto na poziomie 332 kg CO2/tonę cementu. Emisja brutto to: 439 kg  CO2/tonę cementu.

Cement CEM II/B-V 32,5 R - HSR, to cement specjalny siarczanoodporny. Cechuje go umiarkowana wytrzymałość wczesna i normowa. Przeznaczony jest głównie do wykonywania podbudów i stabilizacji w budownictwie komunikacyjnym oraz produkcji betonu towarowego.

CEM II/B-V 32,5 R - HSR charakteryzuje się emisją netto na poziomie 368 kg CO2/tonę cementu. Emisja brutto to 473 kg CO2/tonę cementu.

CEM II/B-M (S-V) 42,5 R łączy najlepsze właściwości cementów portlandzkich, portlandzkich popiołowych i portlandzkich żużlowych. To niskoemisyjny cement o obniżonej emisji CO2 o 26% w stosunku do CEM I 42,5, co potwierdza Świadectwo Deklaracji Środowiskowej III typu (EPD). Doskonale sprawdza się w szerokim zakresie w produkcji betonu towarowego, sporządzaniu zapraw oraz prefabrykacji. Emisja netto to: 381 kg CO2/tonę cementu, a emisja brutto: 492 kg CO2/tonę cementu

Cement CEM II/B-S 42,5 N - NA, specjalny niskoalkaliczny NA przeznaczony jest zwłaszcza do wytwarzania betonu towarowego oraz betonów o specjalnym przeznaczeniu. Emisyjność  produktu jest niższa aż o 29% w stosunku do grupy cementów CEM I, co stanowi kolejny krok firmy w kierunku zrównoważonego budownictwa. Emisja netto 327 kg CO2/tonę cementu i 436 kg CO2/tonę cementu brutto.

Cement CEM II/A-V 42,5 R to uniwersalny cement przeznaczony zarówno do produkcji prefabrykatów, jak również zapraw oraz betonu towarowego. Wykazuje się emisyjnością CO2 o 15% niższą w stosunku do CEM I 42,5, potwierdzony Świadectwem Deklaracji Środowiskowej III typu (EPD). Emisja netto CO2 na tonę cementu CEM II/A-V 42,5 R wynosi 434 kg CO2/tonę cementu, a emisja brutto 562 kg CO2/tonę cementu.

Cement CEM II/A-LL 42,5 R - NA jest połączeniem wysokiej jakości klinkieru i kamienia wapiennego. Produkt charakteryzują doskonałe parametry użytkowe oraz unikalne właściwości dla zastosowań w segmentach prefabrykacji, betonu towarowego oraz infrastruktury drogowej. Emisja CO2 cementu CEM II/A-LL 42,5 R - NA jest o 10% niższa w porównaniu z CEM I 42,5. Potwierdzeniem niskoemisyjności produktu jest otrzymane Świadectwo Deklaracji Środowiskowej III typu (EPD).  Emisja netto to: 447 kg CO2/tonę cementu. Emisja brutto: 597 kg CO2/tonę cementu.

Cement CEM II/A-V 52,5 R - NA łączy najlepsze cechy użytkowe cementów portlandzkich "czystych" i cementów "mieszanych", jednocześnie charakteryzując się obniżoną o 12% emisją CO2 w stosunku do cementu CEM I. Znacząca redukcja emisji CO2 znalazła odzwierciedlenie w uzyskanej  Deklaracji Środowiskowej III typu (EPD).

Emisja netto cementu CEM II/A-V 52,5 R - NA to: 449 kg CO2/tonę cementu. Emisja Brutto: 581 kg CO2/tonę cementu.

Nie pomineliśmy niczego

Certyfikaty i deklaracje na wszystkie cementy Cemex Polska.

W oparciu o przedstawione w ITB dane, w 2023 roku uzyskaliśmy certyfikację oraz Deklaracje Środowiskowe III typu (EPD). Certyfikacja jest ważna do roku 2028 i obejmuje wszystkie cementy wytwarzane w naszych zakładach: 

• Cementowania Chełm          • Cementownia Rudniki         
• Przemiałownia w Gdyni

 

W wyniku nowej certyfikacji w 2023 roku uzyskaliśmy 9 certyfikatów i deklaracji EPD na produkty cementowe. Klienci mają możliwość porównania naszych danych dla poszczególnych grup produktowych i cementów z danymi innych producentów.

Nasze deklaracje dostępne są w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.
Cemex Polska ciągle dostosowuje swoje produkty do nowych wymagań i oczekiwań klientów, dlatego stają się one przyjazne dla środowiska naturalnego oraz bezpieczne dla wykonawcy i użytkownika końcowego.

Wartości CO2 brutto i netto - miara ilości dwutlenku węgla w produktach

Najważniejszym wskaźnikiem potwierdzonym deklaracją III typu (EPD) jest wielkość emisji CO2 zdefiniowana jako potencjał globalnego ocieplenia i może być wyrażana w dwóch wartościach: netto i brutto. 


Wartość brutto obejmuje emisję CO2 pochodzącą z emisji procesowej, spalania węgla kamiennego, energii elektrycznej, transportu a także ze spalania paliw alternatywnych (odpadowych) z wyłączeniem frakcji biomasy.


Wartość netto nie uwzględnia emisji CO2 pochodzącej ze spalania paliw alternatywnych (odpadowych).

Jesteśmy na dobrej drodze do neutralności klimatycznej

Nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa…

Nasze certyfikaty i Deklaracje Środowiskowe III typu (EPD) obowiązują do 2028 roku i zamierzamy ciągle prezentować naszym klientom dalsze postępy w drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej.
 

Strategiczne zmiany w produkcji cementu

Literatura i wiedza

W oparciu o jakie przepisy ocenia się cykl życia - LCA (Life Cycle Assesment)?

Certyfikacja EPD jest przeprowadzana zgodnie z obowiązującym przepisami i normami.

Na chwilę obecną uzyskanie certyfikatu i Deklaracji Środowiskowej III typu (EPD) jest dobrowolne. 
Jako Cemex zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zrozumienia wartości certyfikacji III typu (EPD). Jesteśmy świadomi, że tylko rzetelne i sprawdzone dane, którymi posługują się nasi klienci zapewniają wiarygodność i wysoką reputację. 

Deklaracje Środowiskowe III typu (EPD) wystawione przez ITB dla Cemex Polska powstały w oparciu o normę EN 15804 oraz zostały zweryfikowane przez zewnętrznego audytora zgodnie z ISO 14025. Dokumenty zawierają informacje dotyczące oddziaływania zadeklarowanych materiałów budowlanych na środowisko. Poszczególne elementy zostały przeanalizowane przez niezależny organ zgodnie z ISO 14025. Porównanie lub ocena danych zebranych w EPD jest możliwa wyłącznie jeśli wszystkie dane zostały stworzone zgodnie z normą EN 15804 (punkt 5.3 Normy).

Jak przebiega uzyskiwanie certyfikatu?

Kroki do uzyskania certyfikatu:

 1. kontakt z jednostką certyfikującą (wniosek, umowa)
 2. przygotowanie danych wymaganych przez jednostkę certyfikującą
 3. opracowanie danych
 4. kontrola danych przez audytora zewnętrznego
 5. wydanie certyfikatu oraz wystawienie Deklaracji Środowiskowej III typu (EPD)

LCA (Life Cycle Assesment) to ocena cyklu życia produktu.

Jest to systematyczne podejście do oceny wpływu produktu na środowisko. 
Za produkt uznaje się zdefiniowany system obejmujący wszystkie wejściowe materiały, energię i transport potrzebne do wytworzenia produktu, jego produkcję oraz użytkowanie aż do fazy utylizacji. W opisie uwzględnia się cały cykl życia danego produktu i ocenia wszystkie oddziaływania na środowisko związane z tym procesem cyklu życia.

Analiza LCA obejmuje wszystkie etapy "cyklu życia" produktu: 

 • A1 – wytwarzanie surowców: wydobycie paliw, wydobycie surowców, produkcję energii elektrycznej, produkcję paliw alternatywnych,
 • A2 – transport: transport surowców;
 • A3 – produkcję wyrobu: produkcję mączki surowcowej, zużycie paliw na wypał, zużycie energii elektrycznej na przemiał.

W oparciu o jakie przepisy ocenia się cykl życia - LCA (Life Cycle Assesment)?

W procesie sporządzania Deklaracji Środowiskowej III typu (EPD), przeprowadzana zostaje analiza LCA (Life Cycle Assessment). Uzyskane w ten sposób wyniki służą do obliczeń i analizy, która umożliwia ocenę, jak dany produkt wpłynie na środowisko, uwzględniając w tym wszystkie etapy jego życia.

Ocenę cyklu życia przeprowadza się zgodnie z następującymi normami: PN-EN 15804, PN-EN 16908, PN-EN ISO 14025, PN-EN ISO 14040.

Co to jest ślad węglowy?

Ślad węglowy (ang. Carbon Footprint) jest to wyliczenie całkowitej emisji gazów cieplarnianych podczas pełnego cyklu życia produktu (przedsiębiorstwa). Jest on wyrażany jako ekwiwalent dwutlenku węgla przypadający na jednostkę wytworzonego produktu (CO2e/jedn.).

Jak wyliczyć ślad węglowy?

Do obliczenia  potrzebne będzie zsumowanie gazów wytwarzanych na każdym etapie produkcji, a następnie podzielenie tego parametru przez liczbę wyrobów.

Po co obliczać ślad węglowy?

Obliczenie śladu węglowego produktu pomaga nam zidentyfikować miejsca w procesie produkcyjnym, w których można zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, co przyczyni się do ograniczenia globalnego ocieplenia. Ślad węglowy określa nie wpływ produktu na środowisko, ale wartość emisji CO2 w czasie jego wyprodukowania.

Certyfikacja środowiskowa budynków - "zielone certyfikaty" 

W Polsce jednymi z bardziej popularnych systemów "zielonej certyfikacji" są LEED,  BREEAM i DGNB. Są to systemy certyfikacji wielokryterialnej, które działają na podobnej zasadzie, jak normy ISO – są dobrowolnym w stosowaniu, ustandaryzowanym zespołem wskaźników, będących szablonem rozwiązań do zastosowania w projekcie,  według których budynki jednego typu są oceniane przez niezależną jednostkę certyfikującą.

 • BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) to system certyfikacji wielokryterialnej budynków, który został wprowadzony w 1990 r. w Wielkiej Brytanii przez BRE Global. System jest obecny w 77 krajach, a w Polsce jest najczęściej używanym systemem. W procesie certyfikacji niezbędne jest zatrudnienie asesora BREEAM, których listę można znaleźć na stronach GreenBook Live operatora systemu, BRE Global, który przyznaje certyfikaty.
 • LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) to system oceny wielokryterialnej budynków, który został wprowadzony w 1998 r. przez U.S. Green Building Council – USGBC (amerykański odpowiednik PLGBC). Jest to międzynarodowy system stosowany w 168 krajach.  Jest to drugi po BREEAM najczęściej stosowany w Polsce system certyfikacji wielokryterialnej budynków.
 • DGNB Certification - niemiecki system oceny wielokryterialnej budynków, który został opracowany w 2008 r. z inicjatywy German Sustainable Building Council (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V – DGNB). System obecny jest w 21 krajach. W procesie certyfikacji niezbędna jest pomoc akredytowanego audytora, których listę można znaleźć w bazie DGNB.

Cemex Polska jest członkiem PLGBC, które wspiera działania w uzyskiwaniu certyfikacji

Świadomi potrzeby angażowania się w zrównoważone budownictwo, współpracujemy z wieloma instytucjami zajmującymi się tą tematyką i jesteśmy m.in.. członkami Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC)

Pobierz Deklaracje i certyfikaty środowiskowe III typu (EPD)

 

Cement - Deklaracje Środowiskowe III typu (EPD) z opisem

 

Grupa cementów CEM I 42,5 – wersja polska, wersja angielska 
Grupa cementów CEM I 52,5 – wersja polska, wersja angielska 
Cement CEM II/A-V 42,5 R – wersja polska, wersja angielska 
Cement  CEM II/A-V 52,5 R-NA – wersja polska, wersja angielska 
Grupa cementów CEM II/B – wersja polska, wersja angielska 
Cement  CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA – wersja polska, wersja angielska 
Cement CEM II/A-LL 42,5 R-NA – wersja polska, wersja angielska 
Cement CEM II/B-M (S-V) 42,5 R– wersja polska, wersja angielska 
Cement CEM II/C-M (W-LL) 32,5 R  – wersja polska, wersja angielska 

 

 

Cement - Certyfikaty Środowiskowe III typu (EPD)

 

Grupa cementów CEM I 42,5 – wersja polska, wersja angielska 
Grupa cementów CEM I 52,5 – wersja polska, wersja angielska 
Cement CEM II/A-V 42,5 R – wersja polska, wersja angielska 
Cement CEM II/A-V 52,5 R-NA – wersja polska, wersja angielska 
Grupa cementów CEM II/B – wersja polska, wersja angielska 
Cement CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA – wersja polska, wersja angielska 
Cement CEM II/A-LL 42,5 R-NA – wersja polska, wersja angielska 
Cement CEM II/B-M (S-V) 42,5 R– wersja polska, wersja angielska 
Cement CEM II/C-M (W-LL) 32,5 R  – wersja polska, wersja angielska 

 

ITB-EPD ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATIONS

 

Cement Archiwum dokumentów- Deklaracje i Certyfikaty Środowiskowe III typu (EPD) ważne do marca 2023

 

Grupa cementów CEM I 42,5 – wersja polska, wersja angielska 
Grupa cementów CEM I 52,5 – wersja polska, wersja angielska 
Cement CEM II/A-V 42,5 R – wersja polska, wersja angielska 
Cement CEM II/A-V 52,5 R-NA – wersja polska, wersja angielska 
Grupa cementów CEM II/B – wersja polska, wersja angielska 
Cement CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA – wersja polska, wersja angielska 

 

 

Cement Archiwum dokumentów - Deklaracje i Certyfikaty Środowiskowe III typu (EPD) ważne do marca 2023

 

Grupa cementów CEM I 42,5 – wersja polska, wersja angielska 
Grupa cementów CEM I 52,5 – wersja polska, wersja angielska 
Cement CEM II/A-V 42,5 R – wersja polska, wersja angielska 
Cement  CEM II/A-V 52,5 R-NA – wersja polska, wersja angielska 
Grupa cementów CEM II/B – wersja polska, wersja angielska 
Cement CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA – wersja polska, wersja angielska