Promowanie proekologicznej gospodarki

PROMOWANIE PROEKOLOGICZNEJ GOSPODARKI

 

Współpraca i przywództwo

 

Wierzymy, że międzynarodowa współpraca w naszej branży jest kluczem do przyspieszenia rozwoju strategicznych działań na rzecz klimatu w skali globalnej. Dlatego też zajmujemy kierownicze stanowiska w krajowych, regionalnych i globalnych stowarzyszeniach branżowych w krajach, w których prowadzimy działalność, oraz jesteśmy ich aktywnymi członkami.

Promowanie proekologicznej gospodarki

 

Promujemy gospodarkę o obiegu zamkniętym, koncentrując się przede wszystkim na:

 

Regulacjach w zakresie gospodarki odpadami, w szczególności w obszarze odzysku energii:   Opowiadamy się za polityką gospodarowania odpadami, która umożliwia wykorzystanie odpadów nienadających się do recyklingu jako cenne źródło energii oraz składników surowcowych oraz uwzględnia fakt, że nasze cementownie posiadają istniejące moce przerobowe do efektywnego i bezpiecznego zagospodarowania określonych frakcji odpadów. Dzięki wykorzystaniu potencjału branży cementowej możliwe jest nie tylko ograniczenie zużycia surowców i paliw naturalnych, odciążenie składowisk odpadów oraz obniżenie naszego śladu węglowego, ale również uniknięcie nieuzasadnionych inwestycji w nowe instalacje do przetwarzania odpadów.

 

Produkty niskoemisyjne:  Promujemy bardziej powszechne korzystanie z produktów niskowęglowych we wszystkich rodzajach projektów. Cementy o niższym śladzie węglowym mają obniżony współczynnik klinkierowy, zapewniając jednocześnie takie same standardy wydajności jak produkty konwencjonalne. Produkty niskoemisyjne są kluczowe dla osiągnięcia globalnych celów redukcji CO2.

 

Handel uprawnieniami do emisji CO2: CEMEX popiera przyjęcie systemów handlu emisjami, takich jak programy typu "cap-and-trade", najbardziej efektywnego mechanizmu ustalania rynkowej ceny węgla i osiągania celów w zakresie łagodzenia skutków emisji CO2.

 

Czysta energia:  Opowiadamy się za polityką w zakresie odnawialnej energii elektrycznej, która umożliwia i promuje transformację energetyczną i wytwarzanie czystej energii. Wytwarzanie czystej energii elektrycznej na szerszą skalę będzie miało kluczowe znaczenie dla zmniejszenia pośrednich emisji CO2 i osiągnięcia celów w zakresie energii odnawialnej na rok 2030.

 

Rządowe i wielostronne dofinansowanie badań i rozwoju:  Promujemy rządowe i wielostronne dofinansowanie badań i rozwoju w celu przyspieszenia opracowywania i wdrażania technologii wychwytywania, wykorzystywania i magazynowania dwutlenku węgla (CCUS) lub innych technologii, które mogą upowszechnić proces dekarbonizacji.