PROMOWANIE PROEKOLOGICZNEJ GOSPODARKI

PROMOWANIE PROEKOLOGICZNEJ GOSPODARKI

 

Współpraca i przywództwo

 

Wierzymy, że globalna współpraca w naszej branży jest kluczem do przyspieszenia rozwoju strategicznych działań na rzecz klimatu w skali globalnej. Dlatego też zajmujemy kierownicze stanowiska w krajowych, regionalnych i globalnych stowarzyszeniach branżowych w krajach, w których prowadzimy działalność i jesteśmy ich aktywnymi członkami.

Promowanie proekologicznej gospodarki

 

Promujemy gospodarkę obiegową, koncentrując się przede wszystkim na:

 

Dyrektywach o odpadach dla odzysku energii:  Opowiadamy się za polityką zarządzania odpadami, która umożliwia waloryzację strumieni odpadów oraz zrozumienie, że nasze cementownie zużywają odpady, co jednocześnie ogranicza wielkość wysypisk i zmniejsza nasz ślad węglowy poprzez odchodzenie od wykorzystania paliw kopalnych.

 

Produkty niskowęglowe:  Promujemy bardziej powszechne produktów niskowęglowych we wszystkich rodzajach projektów. Produkty o niższej zawartości węgla mają obniżony współczynnik klinkieru, zapewniają takie same standardy wydajności jak produkty konwencjonalne i są kluczowe dla osiągnięcia globalnych celów redukcji CO2 .

 

Czysta energia:  Opowiadamy się za polityką w zakresie odnawialnej energii elektrycznej, która umożliwia i promuje transformację energetyczną i wytwarzanie czystej energii. Wytwarzanie czystej energii elektrycznej na szerszą skalę będzie miało kluczowe znaczenie dla zmniejszenia pośrednich emisji CO2  i osiągnięcia celów zużycia czystej energii elektrycznej na rok 2030.

 

Handel emisjami: CEMEX popiera przyjęcie systemów handlu emisjami, takich jak programy typu "cap-and-trade", najbardziej efektywnego mechanizmu ustalania rynkowej ceny węgla i przyczyniania się do osiągnięcia celów w zakresie łagodzenia skutków emisji CO2 .

 

Rządowe i wielostronne dofinansowanie badań i rozwoju: Promujemy rządowe i wielostronne dofinansowanie badań i rozwoju w celu przyspieszenia opracowywania i wdrażania technologii wychwytywania, wykorzystywania i magazynowania dwutlenku węgla (CCUS) lub innych technologii, które mogą pomóc upowszechnić proces dekarbonizacji.

Collaboration and Leadership

 

We believe global industry collaboration is key to accelerating the development of strategic climate action enablers at a global scale. Therefore, we are active members and hold leadership positions in national, regional and global industry associations in the countries where we operate.