Pielęgnacja betonu w okresie letnim

 

Warunki letnie i okres podwyższonej temperatury zewnętrznej wymagają specjalnego podejścia przy produkcji, transporcie, wbudowywaniu mieszanki betonowej i pielęgnacji betonu. Każdy z tych etapów jest ważny, a brak należytej staranności przy wykonywaniu opisanych czynności może doprowadzić do negatywnych skutków dla produkowanej i transportowanej mieszanki betonowej, a w konsekwencji także wykonywanej konstrukcji.

 

W myśl normy PN-B-06265:2018-10 krajowego uzupełnienia PN-EN 206+A1:2016-12 warunki podwyższonej temperatury to takie, w których średnia dobowa temperatura jest wyższa niż 25 stopni Celsjusza (według wzoru, który zakłada uwzględnienie średniej temperatury z godziny 07:00, 13:00 i 21:00).

Wysoka temperatura, nasłonecznienie, niska wilgotność powietrza, wietrzna pogoda, mają bardzo duży wpływ na proces wbudowywania mieszanki betonowej i dojrzewania betonu w konstrukcji.

 

Zasady betonowania i pielęgnacji w warunkach letnich 

 

Bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji wykonywanych w okresie letnim i podwyższonej temperatury zależy od rodzaju działań podjętych przez producenta betonu i wykonawcę robót.

 

1) Odpowiedni dobór składników betonu i składu mieszanki

 

 • beton o wolniejszym rozwoju wytrzymałości w czasie
 • zastosowanie cementu o wolniejszym przyroście wytrzymałości/niższym cieple hydratacji
 • stosowanie dodatków mineralnych typu II (np. popiół lotny)
 • zastosowanie domieszek opóźniających wiązanie/twardnienie betonu

Domieszki opóźniające wiązanie spowalniają hydratację cementu, przez co wydłużają czas do początku wiązania. Skutkiem opóźnienia jest zmniejszenie szybkości wydzielania ciepła (zmian temperatury) w czasie. Pozwala to, oprócz kontroli czasu wiązania, na zmniejszenie efektu samonagrzewania.

 

2) Właściwe przygotowanie do betonowania

 

Przygotowanie:

 • analiza pogody, wybór optymalnego czasu przeprowadzenia prac z uwagi na panującą temperaturę - przy średniej dobowej przekraczającej 25 stopni Celsjusza zalecane jest wstrzymanie się od betonowania w godzinach południowych (11:00-17:00)
 • przygotowanie dokładnego planu betonowania uwzględniającego m.in. godzinę rozpoczęcia i zakończenia betonowania, częstotliwość przejazdu betonowozów, ilość mieszanki betonowej w poszczególnych betonowozach, sposób przeprowadzenia i rodzaj pielęgnacji
 • przygotowanie podłoża, na którym ma być mieszanka betonowa w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko utraty wody z mieszanki betonowej
 • obniżenie temperatury zbrojenia i szalunków przez np. polewanie wodą, osłonę przed nasłonecznieniem
 • rozpoczęcie betonowania jak najszybciej po zakończeniu prac przygotowawczych

 

 

3) Odpowiedni sposób prowadzenia betonowania

 

Prowadzenie betonowania:

 • w godzinach nocnych lub porannych
 • w sposób ciągły, minimalizując w ten sposób ryzyko przeschnięcia powierzchni betonu i powstania tzw. "zimnych styków"
 • niedopuszczenia do przerw w betonowaniu i przestojów betonomieszarek
 • natychmiastowe rozpoczęcie pielęgnacji na już wykonanych elementach

 

4) Ochrona i pielęgnacja młodego betonu w konstrukcji

 

Ochrona i pielęgnacja:

 • pielęgnacja wodna - zraszanie powierzchni betonu mgięłką wodną, utrzymanie powierzchni betonu zauważalnie mokrej
 • układanie na powierzchni betonu mokrych mat i zabezpieczenie ich przed wyschnięciem
 • pokrywanie powierzchni mokrego betonu folią budowlaną, która powinna być zabezpieczona przy krawędziach i złączach
 • stosowanie preparatów pielęgnujących o ustalonej przydatności

 

Pamiętaj!

 

Do pielęgnacji wodnej nie wolno stosować zimnej wody wodociągowej, gdyż powoduje to powstanie rys i spękań na skutek szoku termicznego! Stosowanie domieszek opóźniających nie zwalnia z prowadzenia pielęgnacji!

Poza sposobem pielęgnacji ważny jest minimalny czas jej trwania. Jest on uzależniony od temperatury powierzchni betonu oraz rozwoju wytrzymałości na ściskanie, które determinują procent powierzchniowej wytrzymałości betonu w stosunku do jego wytrzymałości charakterystycznej.

 

Dowiedz się więcej z naszej broszury - pobierz tutaj