Regulamin strony
Regulamin strony

Warunki i zasady korzystania ze strony

Proszę przeczytać dokładnie niniejsze warunki przed korzystaniem ze strony „CEMEX.pl", bądź też dostępem do wszelkich materiałów zawartych na tej stronie lub z nią połączonych. Jeżeli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami, nie możesz uzyskiwać dostępu, ani korzystać w inny sposób z tej strony ani z jakiejkolwiek jej części. Firma CEMEX zastrzega sobie prawo do aktualizowania lub zmiany niniejszych warunków bez powiadomienia; proszę okresowo przeglądać niniejsze warunki pod kątem zmian. Twoje dalsze korzystanie z niniejszej strony po opublikowaniu jakichkolwiek zmian niniejszych warunków stanowi akceptację tych zmian.

Witamy na stronie internetowej CEMEX http://www.cemex.pl („Strona CEMEX"). Niniejsze Warunki Korzystania regulują Twoje korzystanie i dostęp do Strony CEMEX oraz stanowią wiążącą umowę („Umowa") pomiędzy CEMEX Polska z siedzibą ul. Łopuszańska 38 D, 02-232 Warszawa a Tobą. Proszę dokładnie przeczytać niniejszą Umowę. Przez naciśnięcie przycisku AKCEPTUJĘ poniżej, korzystanie z niniejszej strony i/lub spowodowanie korzystania ze strony za pośrednictwem środków elektronicznych i innych wyrażasz swoją akceptację niniejszej Umowy oraz to, że:
  • Uznajesz, że firma CEMEX w szczególności odrzuca jakąkolwiek odpowiedzialność, stratę, szkodę lub ryzyko poniesione na skutek, bezpośrednio lub pośrednio, korzystania ze Strony CEMEX;
  • Zgadzasz się, że Twoje korzystanie ze Strony CEMEX regulowane jest niniejszą Umową, wraz z późniejszymi jej zmianami ;
  • Będziesz wykorzystywać materiały zawarte na Stronie CEMEX tylko dla celów osobistych, niekomercyjnych i informacyjnych oraz nie będziesz modyfikować żadnych materiałów zawartych na Stronie CEMEX.


1. POSTĘPOWANIE UŻYTKOWNIKA

Zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących miejscowych, krajowych i międzynarodowych praw, przepisów, zarządzeń, regulaminów i zasad oraz jesteś wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie czyny lub zaniechania, które wystąpią w wyniku Twojego korzystania z lub dostępu do Strony CEMEX, w tym, bez ograniczenia, treść Twoich transmisji za pośrednictwem lub do Strony CEMEX. Na przykład, ale nie tylko, zgadzasz się nie:
A. wykorzystywać Strony CEMEX w związku z łańcuszkami internetowymi, pocztą reklamową, spamem ani żadnymi wiadomościami duplikującymi się lub niezamawianymi (komercyjnymi lub innymi);
B. zbierać czy też w inny sposób gromadzić ani nie rozpowszechniać informacji na temat innych, w tym adresy email, bez ich zgody;
C. tworzyć fałszywej tożsamości lub sfałszowanego adresu email czy też nagłówka, ani w inny sposób próbować zmylić innych co do tożsamości nadawcy lub pochodzenia wiadomości;
D. przesyłać za pośrednictwem Strony CEMEX treści sprzecznych z prawem, molestujących, oszczerczych, obelżywych, zastraszających, szkodliwych, wulgarnych, obscenicznych, obraźliwych lub materiałów niewłaściwych w inny sposób;
E. przesyłać żadnych materiałów, które mogą naruszać prawa własności intelektualnej lub inne prawa osób trzecich, w tym, bez ograniczenia, znaki handlowe, tajemnice handlowe lub prawa autorskie;
F. przesyłać żadnych materiałów, które zawierają wirusy, konie trojańskie, robaki, programy ‘cancelbot’ lub jakiekolwiek inne szkodliwe programy; G. wykorzystywać Strony CEMEX do naruszania jakiegokolwiek obowiązującego prawa ograniczającego eksport lub import danych, oprogramowania lub jakichkolwiek innych treści:
H. ingerować w lub zakłócać sieci połączonych ze Stroną CEMEX ani naruszać przepisów, polityk lub procedur takich sieci;
I. uzyskiwać lub próbować uzyskać nieupoważniony dostęp do Strony CEMEX lub innych kont, systemów lub sieci komputerowych połączonych ze Stroną CEMEX przez analizowanie haseł ani za pomocą jakichkolwiek innych środków;
J. ingerować w korzystanie ze Strony CEMEX przez innego użytkownika;
K. korzystać ze Strony CEMEX w jakikolwiek nieetyczny sposób czy też sprzeczny z przyjętymi standardami wspólnotowymi; ani L. korzystać ze Strony CEMEX dla zabiegania o interesy jakiejkolwiek konkurencyjnej firmy lub służby.

2. PRYWATNOŚĆ CZŁONKÓW

Polityką firmy CEMEX jest poszanowanie prywatności użytkowników Strony CEMEX. Polityka Prywatności CEMEX jest przedstawiona i dostępna do przeglądania na stronie http://www.CEMEX.pl.

3. PRAWA WŁASNOŚCI DO TREŚCI

Uznajesz, że treści, w tym, ale nie tylko, tekst, dane, oprogramowanie, muzyka, dźwięk, zdjęcia, pliki wideo, grafika lub inne materiały dostępne z tytułu Twojego korzystania ze Strony CEMEX chronione są prawami autorskimi, znakami handlowymi, znakami usługowymi, patentami, tajemnicami handlowymi, prawami do danych, prawami do ochrony dóbr osobistych lub prywatności, lub innymi prawami i przepisami odnośnie własności intelektualnej. Jeżeli nie otrzymasz wyraźnej zgody, nie będziesz sprzedawać, wydzierżawiać, modyfikować, kopiować, ponownie publikować, wstawiać, pobierać, publikować, emitować, transmitować ani dystrybuować w jakikolwiek sposób treści dostępnych za pośrednictwem Strony CEMEX. Uznajesz, że wszelkie informacje przekazywane przez lub za pośrednictwem CEMEX są jedynie dla celów informacyjnych i nie mają stanowić profesjonalnej porady.

4. TREŚCI PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Publikując lub przekazując treści Stronie CEMEX automatycznie przyznajesz firmie CEMEX prawo do wykorzystywania, reprodukcji, wyświetlania, odtwarzania, dostosowywania, modyfikowania, dystrybucji lub promowania treści w jakiejkolwiek formie w jakimkolwiek celu. Ponadto oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś właścicielem lub w inny sposób kontrolujesz konieczne prawa do tych treści oraz że publiczne umieszczanie i wykorzystywanie tych treści przez CEMEX nie będzie naruszało lub łamało praw jakiejkolwiek osoby trzeciej. Uznajesz i zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za wszystkie treści publikowane lub przekazywane przez Ciebie.

5. UZNANIA

Wszelkie znaki handlowe, znaki usługowe i/lub nazwy handlowe, które pojawiają się na Stronie CEMEX, a nie są znakami CEMEX, są znakami handlowymi swoich właścicieli. Odniesienie do jakichkolwiek nazw, znaków, produktów lub usług osób trzecich nie stanowi ani nie implikuje uznania, sponsorowania lub rekomendowania tej osoby trzeciej lub produktów czy też usług.

6. ZAWIESZENIE LUB ODMOWA DOSTĘPU

Firma CEMEX może, bez zawiadomienia, zawiesić, odłączyć, odmówić lub ograniczyć Twój dostęp do Strony CEMEX: (a) podczas jakiejkolwiek awarii technicznej czy też modyfikacji lub konserwacji Strony CEMEX; (b) jeżeli korzystasz ze Strony CEMEX z naruszeniem niniejszej Umowy; lub (c) jeżeli zrobisz coś lub nie zrobisz czegoś, co w opinii firmy CEMEX może mieć skutek w postaci zagrożenia funkcjonowania lub integralności Strony CEMEX.

7. WYŁĄCZENIE GWARANCJI ORAZ OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

A. Strona CEMEX może zawierać łącza do stron, zasobów i sponsorów osób trzecich. Łącza do i ze Strony CEMEX do innych stron osób trzecich nie stanowią uznania przez CEMEX jakiejkolwiek ze stron, zasobów, sponsorów lub treści osób trzecich, a firma CEMEX nie będzie odpowiadała, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek takie strony, zasoby, sponsorów lub treści.
B. Firma CEMEX nie wyraża ani nie potwierdza dokładności ani wiarygodności jakiejkolwiek porady, opinii, stwierdzenia czy też innych informacji wyświetlanych lub dystrybuowanych za pośrednictwem Strony CEMEX. Uznajesz, że jakiekolwiek poleganie na jakiejkolwiek takiej opinii, poradzie, stwierdzeniu lub informacji jest na Twoje wyłączne ryzyko.
C. Firma CEMEX nie sprawdza i nie może sprawdzać wszystkich materiałów wysyłanych na Stronę CEMEX przez użytkowników i firma CEMEX nie opowiada za jakiekolwiek takie materiały.
D. Strona CEMEX, w tym wszystkie treści, oprogramowanie, funkcje, materiały i informacje udostępniane na niej lub do których dostęp uzyskiwany jest za jej pośrednictwem, jest dostarczana w formie, w jakiej jest. Firma CEMEX i jej partnerzy nie składają żadnych oświadczeń ani gwarancji odnośnie: (1) treści zawartych na Stronie CEMEX; (2) materiałów, informacji czy też funkcji udostępnianych za pomocą oprogramowania wykorzystywanego na Stronie CEMEX lub do którego dostęp uzyskiwany jest za jej pośrednictwem; (3) jakichkolwiek produktów lub usług czy też łączy do osób trzecich; ani (4) jakiegokolwiek naruszenia bezpieczeństwa związanego z transmisją wrażliwych informacji za pośrednictwem Strony CEMEX lub jakichkolwiek stron z nią połączonych. Firma CEMEX i jej partnerzy odrzucają jakiekolwiek wyraźne lub implikowane gwarancje, w tym, bez ograniczenia, nienaruszenia, zgodności z przeznaczeniem lub przydatności dla określonego celu. Firma CEMEX nie gwarantuje, że funkcje zawarte na Stronie CEMEX lub w jakichkolwiek materiałach czy też treściach tam zawartych będą niezakłócone lub wolne od błędów, że usterki będą naprawiane oraz że Strona CEMEX lub serwer, na którym działa, jest wolny od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Firma CEMEX nie będzie odpowiadała za żadną stratę ani szkodę (w tym, bez ograniczenia, stratę lub szkodę pośrednią, specjalną lub wtórną) wynikającą ze Strony CEMEX czy to spowodowaną czy też nie przez jakiekolwiek zaniedbanie lub zaniechanie. Jeżeli jakiekolwiek ustawodawstwo, zasada lub decyzja implikuje jakikolwiek warunek lub gwarancję, których nie można wyłączyć, wyłączna odpowiedzialność firmy CEMEX będzie obejmowała, w przypadku towarów lub usług, ponowne dostarczenie towarów lub usług, bądź to pokrycie kosztu ponownego dostarczenia towarów lub usług.
E. Firma CEMEX może zaoferować członkom narzędzia, za pomocą których zawiera się transakcje lub w inny sposób prowadzić interakcję z osobami trzecimi, w tym z osobami indywidualnymi. Członkowie muszą zachowywać odpowiednie środki ostrożności przy przekazywaniu informacji takim osobom trzecim lub przy prowadzeniu interakcji z takimi osobami trzecimi w inny sposób. Wszelkie umowy lub interakcje pomiędzy Tobą a takimi osobami trzecimi są na Twoje własne ryzyko, a firma CEMEX nie będzie ponosiła żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek takie umowy lub interakcje.

8. ZABEZPIECZENIE

Niniejszym zgadzacie się zabezpieczyć, chronić i zwolnić firmę CEMEX i wszystkie jej spółki zależne, stowarzyszone, kierowników, dyrektorów, właścicieli, agentów, pracowników, dostawców informacji, partnerów, licencjodawców i licencjobiorców (razem „Strony Zabezpieczone") od wszelkiej odpowiedzialności i kosztów poniesionych przez Strony Zabezpieczone w związku z jakimkolwiek roszczeniem wynikającym z jakiegokolwiek naruszenia przez Ciebie niniejszej Umowy lub powyższych oświadczeń, gwarancji lub zobowiązań, w tym, bez ograniczenia, wynagrodzeń i kosztów adwokatów. Będziesz w pełni współpracować w uzasadnionym zakresie przy odpieraniu jakiegokolwiek roszczenia. Firma CEMEX zastrzega sobie prawo, na własny koszt, przyjęcia na siebie wyłącznej obrony oraz kontroli jakiejkolwiek sprawy w przeciwnym razie podlegającej zabezpieczeniu przez Ciebie, a Ty nie będziesz w żadnym razie rozstrzygać żadnej sprawy bez pisemnej zgody CEMEX.

9. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ORAZ WŁAŚCIWOŚĆ SĄDOWA

Niniejsza Umowa oraz wszelkie sprawy wynikające lub związane z niniejszą Umową będą regulowane prawem polskim.. Strony ustalają, że każda czynność prawna lub postępowanie dotyczące niniejszej Umowy będzie wnoszone do i rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby CEMEX, a Strony dobrowolnie poddają się jurysdykcji tych sądów w tym celu.

10. NIEWAŻNOŚĆ

Jeżeli jakieś postanowienie niniejszej Umowy czy też prawo lub środek z niej wynikający jest nieważny lub niewykonalny w określonej jurysdykcji: (a) ma zostać okrojony lub wycięty w tej jurysdykcji jedynie w zakresie nieważności lub niewykonalności; i (b) nie wpływa na ważność lub wykonalność tego postanowienia w innej jurysdykcji ani pozostałych postanowień w jakiejkolwiek jurysdykcji.

11. ZRZECZENIE SIĘ PRAWA

Jednorazowe lub częściowe wykonanie prawa nie wyklucza dalszego wykonania tego prawa ani wykonania innego prawa. Niewykonanie przez stronę prawa lub opóźnienie w wykonaniu tego prawa nie przeszkadza jego wykonaniu ani nie działa jako zrzeczenie się prawa. Zrzeczenie się prawa jest jedynie skuteczne w określonym przypadku i w określonym celu, dla którego jest udzielane.

12. PRAWA ŁĄCZNE

Prawa i środki strony niniejszej Umowy nie wykluczają jakiegokolwiek innego prawa lub środka przewidzianego przez prawo.

13. KOMPLETNOŚĆ UMOWY

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumień pomiędzy Tobą a firmą CEMEX w związku z jej przedmiotem. Jakiekolwiek porozumienie, ustalenie, oświadczenie lub postanowienie nieustalone wyraźnie w niniejszych warunkach nie jest wiążące. Wszelka korespondencja, negocjacje oraz inna komunikacja w związku z jej przedmiotem, która poprzedza niniejszą Umowę, zostaje przez nią zawieszona i w nią włączona.

Filmy

CEMEX Global - Our history, our present

Dowiedz się więcej o CEMEX  Zobacz

The world is changing

Dowiedz się więcej o CEMEX  Zobacz

Budujemy Przyszłość
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved