Informacje prasowe

Informacje prasowe

Dochód netto CEMEX wzrasta o 41%

26 lipca 2017

  • Dochód netto w drugim kwartale roku 2017 wyniósł 289 milionów $US, to wzrost o 41% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Za pierwsze półrocze tego roku osiągnął kwotę 626 milionów $US, to największy wzrost w takim okresie od 2008 roku
  • Wartość całkowitego zadłużenia oraz obligacji wieczystych zmniejszyła się w kwartale o 676 milionów $US.

Firma CEMEX, S.A.B. de C.V. („CEMEX”) (NYSE: CX) ogłosiła, że skonsolidowana sprzedaż netto osiągnęła wartość 3,6 miliarda $US w drugim kwartale roku 2017, to wzrost o 2% wobec porównywalnego okresu w roku 2016, porównując na takich samych zasadach dla działalności w toku oraz korygując o wahania kursów walut. Wynik operacyjny EBITDA zmniejszył się w kwartale o 8% do wartości 696 milionów $US, wobec analogicznego okresu roku 2016. Wynik operacyjny EBITDA skorygowany o liczbę dni roboczych, odzwierciedlający wpływ Wielkiego Tygodnia i Ramadanu, spadł w kwartale o 5%, porównując rok do roku.

Najważniejsze zagadnienia dotyczące skonsolidowanego wyniku finansowego i operacyjnego za pierwszy kwartał 2017 roku:

  • Wzrost kwartalnej skonsolidowanej sprzedaży netto, porównując na takich samych zasadach, był spowodowany wyższymi cenami naszych produktów w walutach lokalnych w Meksyku i USA oraz wyższymi ilościami w naszym regionie Europa.
  • Dochód operacyjny przed kosztami pozostałymi, netto, zmniejszył się w drugim kwartale o 11%, do 478 milionów $US.
  • Dochody netto z udziałów kontrolnych w kwartale wzrosły do 289 milionów $US w stosunku do 205 milionów $US w analogicznym okresie roku ubiegłego.
  • Wynik operacyjny EBITDA, porównując na takich samych zasadach, zmniejszył się o 8% w kwartale, do kwoty 696 milionów $US.
  • Marża wyniku operacyjnego EBITDA zmniejszyła się o 1,6 punktu procentowego, porównując rok do roku, do 19.5%, odzwierciedlając częściowo wzrost surowców w niektórych z naszych oddziałów betonowych, wyższe koszty energii i frachtu oraz niekorzystny regionalny wpływ zmiany asortymentu produktów.
  • Wolne przepływy środków pieniężnych po nakładach inwestycyjnych na utrzymanie za kwartał osiągnęły wartość 353 milionów $US, w porównaniu do 478 milionów $US w analogicznym kwartale roku 2016. Współczynnik konwersji EBITDA na wolne przepływy środków pieniężnych po nakładach inwestycyjnych na utrzymanie w kwartale osiągnął wartość 51 procent.

Fernando A. Gonzalez, Prezes Zarządu, powiedział: - Nasze wyniki operacyjne i finansowe za drugi kwartał były zasadniczo zgodne z naszymi oczekiwaniami z pierwszego kwartału: dobre wyniki w Meksyku, USA i Europie; rosnące wyzwania w Kolumbii i Egipcie oraz w dużo mniejszym stopniu na Filipinach. Dodatkowo, dalej wzmacniamy nasz bilans tam, gdzie rynki finansowe pozwoliły nam zrealizować nasze cele trochę szybciej niż wcześniej przewidywaliśmy.

Jeżeli chodzi o nasze zadłużenie, to jesteśmy zadowoleni, widząc, jak nasza dyscyplina i konsekwencja w obniżaniu naszej dźwigni finansowej dalej przekłada się na poprawę naszych ocen kredytowych. W kwartale agencja S&P umieściła naszą oceną kredytową BB-minus na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym. Zgodnie z naszymi celami wpływy z generowanych wolnych przepływów środków pieniężnych oraz sprzedaży aktywów przeznaczaliśmy głównie na redukcję zadłużenia. Nasze całkowite zadłużenie spadło w kwartale o 676 milionów $US oraz o 3,4 miliarda $US od końca roku 2015.

Jak ogłosiliśmy w ubiegłym tygodniu, zawarliśmy nową umowę kredytową na kwotę 4,05 miliarda $US na korzystniejszych warunkach odzwierciedlających poprawę naszego profilu kredytowego, wydłużając średni okres spłaty i obniżając koszt zadłużenia.

Skonsolidowane wyniki na poziomie korporacyjnym

W drugim kwartale 2017 roku dochody netto z udziałów kontrolnych wyniosły 289 milionów $US, poprawa w stosunku do zysku w wysokości 205 milionów $US w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wartość całkowitego zadłużenia oraz obligacji wieczystych zmniejszyła się o 676 milionów $US w drugim kwartale oraz o 1,1 miliarda $US w pierwszych sześciu miesiącach roku.

Najważniejsze zagadnienia dotyczące pierwszego kwartału 2017 r. na rynkach geograficznych

Sprzedaż netto w naszym oddziale w Meksyku wzrosła o 5%, porównując na takich samych zasadach, w drugim kwartale 2017 r. do kwoty 810 milionów $US, w porównaniu do 796 milionów $US w drugim kwartale 2016 r. Wynik operacyjny EBITDA wzrósł o 3%, porównując na takich samych zasadach, wobec analogicznego okresu roku ubiegłego, do wartości 302 milionów $US.

CEMEX w Stanach Zjednoczonych podał sprzedaż netto o wartości 916 milionów $US w drugim kwartale 2017 r., co oznacza wzrost o 4%, porównując na takich samych zasadach, w stosunku do analogicznego okresu roku 2016. Wynik operacyjny EBITDA osiągnął w kwartale wartość 170 milionów $US, wzrost o 19%, porównując na takich samych zasadach, w stosunku do zysku wynoszącego 156 milionów $US w analogicznym kwartale 2016 r.

CEMEX w regionie Ameryki Południowej, Środkowej i Karaibów podał sprzedaż netto o wartości 479 milionów $US w drugim kwartale roku 2017, przedstawiającą spadek o 9%, porównując na takich samych zasadach, do analogicznego okresu w 2016 r. Wynik operacyjny EBITDA zmniejszył się o 33%, porównując na takich samych zasadach, do wartości 120 milionów $US w drugim kwartale 2017 r., ze 153 milionów $US w drugim kwartale 2016 r.

W Europie sprzedaż netto za drugi kwartał 2017 r. wzrosła o 2%, porównując na takich samych zasadach i rok do roku, do kwoty 934 milionów $US. Wynik operacyjny EBITDA wyniósł 109 milionów $US za kwartał, 11% mniej, porównując na takich samych zasadach, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

CEMEX w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji podał 5% spadek sprzedaży netto, porównując na takich samych zasadach, za drugi kwartał 2017 r., do wartości 327 milionów $US, w stosunku do drugiego kwartału 2016 r. Wynik operacyjny EBITDA za kwartał wyniósł 49 milionów $US, spadek o 38%, porównując na takich samych zasadach do analogicznego okresu roku ubiegłego.

CEMEX to firma globalna zajmująca się materiałami budowlanymi, która dostarcza produkty o wysokiej jakości oraz solidne usługi klientom i społecznościom w ponad 50 krajach na całym świecie. CEMEX posiada bogatą historię zwiększania dobra tych, którym służy, poprzez innowacyjne rozwiązania budowlane, doskonalenie sprawności oraz wysiłki mające na celu promowanie zrównoważonej przyszłości.

###

Niniejsze oświadczenie prasowe zawiera przewidujące stwierdzenia i informacje, które z konieczności podlegają ryzykom, niepewnościom i przypuszczeniom. Wiele czynników może sprawić, że faktyczne rezultaty, wyniki lub osiągnięcia CEMEX będą się istotnie różniły od tych wyrażonych lub sugerowanych w niniejszym oświadczeniu. Obejmują one, między innymi, zmiany ogólnych warunków ekonomicznych, politycznych, rządowych i biznesowych w skali globalnej i w krajach, w których CEMEX prowadzi działalność, zmiany stóp procentowych, zmiany stóp inflacji, zmiany kursów wymiany walut, ogólnie poziom budownictwa, zmiany popytu i cen cementu, zmiany cen surowców i energii, zmiany strategii biznesowej oraz różne inne czynniki. W przypadku zmaterializowania się jednego lub więcej z tych zagrożeń lub niepewności, lub w przypadku, kiedy podstawowe założenia okażą się niewłaściwe, faktyczne rezultaty mogą odbiegać istotnie od tych opisanych w niniejszym dokumencie. CEMEX nie zobowiązuje się w żaden sposób uaktualniać ani korygować informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu prasowym.
Wynik operacyjny EBITDA określa się jako przychód operacyjny plus amortyzacja. Wolne Przepływy Środków Pieniężnych określa się jako wynik operacyjny EBITDA minus koszty odsetek netto, nakłady inwestycyjne na utrzymanie i ekspansję, zmiana kapitału obrotowego, zapłacone podatki oraz inne pozycje gotówkowe (bez pozostałych kosztów minus przychody ze zbycia przestarzałych i/lub znacząco wyeksploatowanych operacyjnych środków trwałych, które nie są już eksploatowane). Zadłużenie netto określa się jako zadłużenie ogółem minus wartość godziwa wymiany walut związanej z zadłużeniem minus gotówka i odpowiedniki gotówki. Wskaźnik zadłużenia skonsolidowanego do wyniku operacyjnego EBITDA wylicza się przez podzielenie zadłużenia skonsolidowanego na koniec kwartału przez wynik operacyjny EBITDA za ostatnie dwanaście miesięcy. Wszystkie z powyższych pozycji przedstawione są według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej wydanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Wynik operacyjny EBITDA oraz Wolne Przepływy Środków Pieniężnych (jak określono powyżej) przedstawione są w niniejszym dokumencie, ponieważ firma CEMEX uważa, że są one szeroko przyjęte jako wskaźniki finansowe zdolności firmy CEMEX do wewnętrznego finansowania nakładów inwestycyjnych oraz obsługi lub zaciągania długu. Wynik operacyjny EBITDA oraz Wolne Przepływy Środków Pieniężnych nie powinny być rozpatrywane jako wskaźniki wyników finansowych CEMEX, jako alternatywy dla przepływów środków pieniężnych, jako miara płynności ani jako porównywalne do innych podobnie nazwanych miar innych firm.
Budujemy Przyszłość
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved