Informacje prasowe

Informacje prasowe

CEMEX podaje blisko dziesięciokrotny wzrost dochodu netto w pierwszym kwartale roku 2017

27 kwietnia 2017 r.
  • Dochód netto osiągnął w pierwszym kwartale 2017 roku kwotę 336 milionów $US, to blisko dziesięciokrotny wzrost w porównaniu z 35 milionami $US dochodu w analogicznym okresie roku ubiegłego.
  • Skonsolidowana sprzedaż netto i wynik operacyjny EBITDA wzrosły, porównując na takich samych zasadach, o odpowiednio 6% i 2% w pierwszym kwartale roku 2017, w stosunku do porównywalnego okresu w roku 2016.

Firma CEMEX, S.A.B. de C.V. („CEMEX”) (NYSE: CX), ogłosiła, że skonsolidowana sprzedaż netto wzrosła o 6% w pierwszym kwartale 2017 roku, do 3,1 miliarda $US, wobec porównywalnego okresu w roku 2016, porównując na takich samych zasadach dla działalności w toku oraz korygując o wahania kursów walut. Wynik operacyjny EBITDA wzrósł w kwartale o 2%, do wartości 559 milionów $US, wobec analogicznego okresu roku 2016, porównując na takich samych zasadach.

Najważniejsze zagadnienia dotyczące skonsolidowanego wyniku finansowego i operacyjnego za pierwszy kwartał 2017 roku:

  • Wzrost kwartalnej skonsolidowanej sprzedaży netto był spowodowany wyższymi cenami naszych produktów w walutach lokalnych w większości naszych oddziałów, a także większym wolumenem w Meksyku oraz naszych regionach Europy i Ameryki Południowej, Środkowej i Karaibów.
  • Dochód operacyjny netto, przed kosztami pozostałymi, wzrósł w pierwszym kwartale o 3%, do 351 milionów $US, porównując na takich samych zasadach.
  • Dochody netto z udziałów kontrolnych w kwartale wzrosły do 336 milionów $US, w porównaniu z 35 milionami $US w analogicznym okresie roku ubiegłego.
  • Wynik operacyjny EBITDA, porównując na takich samych zasadach, wzrósł w kwartale o 2% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2016, do kwoty 559 milionów $US.
  • Marża wyniku operacyjnego EBITDA spadła w kwartale o 0,5 punktu procentowego, porównując rok do roku, osiągając 17,8%.
  • Wolne przepływy środków pieniężnych w kwartale, po nakładach inwestycyjnych na utrzymanie, osiągnęły wartość ujemną 153 milionów $US, w porównaniu do 8 milionów $US w analogicznym kwartale 2016 roku.

Fernando A. Gonzalez, Prezes Zarządu CEMEX, powiedział: - W kwartale nadal notowaliśmy korzystne wyniki realizacji naszej strategii wartość ponad ilość. Ceny w ujęciu sekwencyjnym i rok do roku osiągnęły jednocyfrowy wzrost, niski do średniego, w przypadku naszych trzech podstawowych produktów. To, razem z korzystną dynamiką wolumenu w Meksyku oraz naszych regionach Europy i Ameryki Południowej, Środkowej i Karaibów, prowadziło do solidnego wzrostu skonsolidowanej sprzedaży i wyniku operacyjnego EBITDA, porównując na takich samych zasadach. Dodatkowo, dochód netto wzrósł w kwartale blisko dziesięciokrotnie.

W kwartale obniżyliśmy nasze całkowite zadłużenie o 470 milionów $US. Ten poziom zadłużenia jest o ponad 2,7 miliarda $US niższy niż na koniec roku 2015, co oznacza redukcję o blisko 18%. Mamy około 230 milionów $US w postaci ogłoszonej sprzedaży aktywów oczekującej na zamknięcie. To, w połączeniu z przepływami środków pieniężnych wygenerowanymi w pozostałej części roku, powinno pomóc nam w kontynuacji oddłużania, osiągnięciu naszego celu w zakresie redukcji zadłużenia na ten rok oraz zbliżeniu nas do struktury kapitałowej klasy inwestycyjnej.

Skonsolidowane wyniki na poziomie korporacyjnym

W pierwszym kwartale 2017 roku dochody netto z udziałów kontrolnych przyniosły zysk w wysokości 336 milionów $US, co oznacza poprawę w stosunku do zysku w wysokości 35 milionów $US w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wartość całkowitego zadłużenia oraz obligacji wieczystych zmniejszyła się o 470 milionów $US, czyli prawie 4% w kwartale. roku 2013.

Najważniejsze zagadnienia dotyczące pierwszego kwartału 2017 r. na rynkach geograficznych

Sprzedaż netto w naszym oddziale w Meksyku wzrosła w pierwszym kwartale 2017 r.o 28%, porównując na takich samych zasadach, do kwoty 725 milionów $US. Wynik operacyjny EBITDA wzrósł o 31% wobec analogicznego okresu roku ubiegłego, do wartości 267 milionów $US.

CEMEX w Stanach Zjednoczonych podał sprzedaż netto o wartości 834 milionów $US w pierwszym kwartale 2017 r., co oznacza wzrost o 2%, porównując na takich samych zasadach, w stosunku do analogicznego okresu roku 2016. Wynik operacyjny EBITDA wzrósł o 32% w kwartale, do wartości 118 milionów $US.

CEMEX w regionie Ameryki Południowej, Środkowej i Karaibów podał sprzedaż netto o wartości 480 milionów $US w pierwszym kwartale roku 2017, co oznacza spadek o 1%, porównując na takich samych zasadach, wobec analogicznego okresu 2016 r. Wynik operacyjny EBITDA zmniejszył się o 15%, porównując na takich samych zasadach, do wartości 133 milionów $US w pierwszym kwartale 2017 r.

W Europie sprzedaż netto za pierwszy kwartał 2017 r. wzrosła o 5%, porównując na takich samych zasadach, do kwoty 711 milionów $US. Wynik operacyjny EBITDA wyniósł 33 miliony $US za kwartał, o 30% mniej, porównując na takich samych zasadach, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

CEMEX w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji podał za pierwszy kwartał 2017 r. 8-procentowy spadek sprzedaży netto w stosunku do pierwszego kwartału 2016 r., porównując na takich samych zasadach, do wartości 326 milionów $US. Wynik operacyjny EBITDA za kwartał wyniósł 64 miliony $US, co oznacza spadek o 26%, porównując na takich samych zasadach do analogicznego okresu roku ubiegłego.

CEMEX to firma globalna zajmująca się materiałami budowlanymi, która dostarcza produkty o wysokiej jakości oraz solidne usługi klientom i społecznościom w ponad 50 krajach na całym świecie. CEMEX posiada bogatą historię zwiększania dobra tych, którym służy, poprzez innowacyjne rozwiązania budowlane, doskonalenie sprawności oraz wysiłki mające na celu promowanie zrównoważonej przyszłości.

###

Niniejsze oświadczenie prasowe zawiera przewidujące stwierdzenia i informacje, które z konieczności podlegają ryzykom, niepewnościom i przypuszczeniom. Wiele czynników może sprawić, że faktyczne rezultaty, wyniki lub osiągnięcia CEMEX będą się istotnie różniły od tych wyrażonych lub sugerowanych w niniejszym oświadczeniu. Obejmują one, między innymi, zmiany ogólnych warunków ekonomicznych, politycznych, rządowych i biznesowych w skali globalnej i w krajach, w których CEMEX prowadzi działalność, zmiany stóp procentowych, zmiany stóp inflacji, zmiany kursów wymiany walut, ogólnie poziom budownictwa, zmiany popytu i cen cementu, zmiany cen surowców i energii, zmiany strategii biznesowej oraz różne inne czynniki. W przypadku zmaterializowania się jednego lub więcej z tych zagrożeń lub niepewności, lub w przypadku, kiedy podstawowe założenia okażą się niewłaściwe, faktyczne rezultaty mogą odbiegać istotnie od tych opisanych w niniejszym dokumencie. CEMEX nie zobowiązuje się w żaden sposób uaktualniać ani korygować informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu prasowym.

Wynik operacyjny EBITDA określa się jako przychód operacyjny plus amortyzacja. Wolne Przepływy Środków Pieniężnych określa się jako wynik operacyjny EBITDA minus koszty odsetek netto, nakłady inwestycyjne na utrzymanie i ekspansję, zmiana kapitału obrotowego, zapłacone podatki oraz inne pozycje gotówkowe (bez pozostałych kosztów minus przychody ze zbycia przestarzałych i/lub znacząco wyeksploatowanych operacyjnych środków trwałych, które nie są już eksploatowane). Zadłużenie netto określa się jako zadłużenie ogółem minus wartość godziwa wymiany walut związanej z zadłużeniem minus gotówka i odpowiedniki gotówki. Wskaźnik zadłużenia skonsolidowanego do wyniku operacyjnego EBITDA wylicza się przez podzielenie zadłużenia skonsolidowanego na koniec kwartału przez wynik operacyjny EBITDA za ostatnie dwanaście miesięcy. Wszystkie z powyższych pozycji przedstawione są według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej wydanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Wynik operacyjny EBITDA oraz Wolne Przepływy Środków Pieniężnych (jak określono powyżej) przedstawione są w niniejszym dokumencie, ponieważ firma CEMEX uważa, że są one szeroko przyjęte jako wskaźniki finansowe zdolności firmy CEMEX do wewnętrznego finansowania nakładów inwestycyjnych oraz obsługi lub zaciągania długu. Wynik operacyjny EBITDA oraz Wolne Przepływy Środków Pieniężnych nie powinny być rozpatrywane jako wskaźniki wyników finansowych CEMEX, jako alternatywy dla przepływów środków pieniężnych, jako miara płynności ani jako porównywalne do innych podobnie nazwanych miar innych firm.
Budujemy Przyszłość
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved